Algemene Voorwaarden Paul Blaak Advies

In de algemene voorwaarden worden de wederzijdse rechten en verplichtingen zo duidelijk en volledig mogelijk vastgelegd. Hiermee kunnen conflicten voorkomen worden. De persoon of het bedrijf dat de algemene voorwaarden hanteert heet de gebruiker van de algemene voorwaarden. De andere partij heet, niet verrassend, de wederpartij.

Inhoud:

 • Artikel   1: Definities
 • Artikel   2: Toepasselijkheid
 • Artikel   3: Aanbiedingen/Overeenkomsten
 • Artikel   4: Prijzen
 • Artikel   6: Betaling
 • Artikel   7: Levering
 • Artikel   8: Reclames
 • Artikel   9: Retourzending en terugbetaling
 • Artikel 10: Garantie en aansprakelijkheid
 • Artikel 11: Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 • Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 13: Overmacht
 • Artikel 14: Persoonsgegevens
 • Artikel 15: Verjaring/verval
 • Artikel 16: Slotbepalingen

Artikel 1: Definities

PAUL BLAAK ADVIES handelsnaam PAUL BLAAK ADVIES, gevestigd te Veendam, Talmastraat 11, 9645 GA, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 7130 8482
BTW-nummer NL 00129 6976 B75
BTW vrijstelling van toepassing
Website www.PaulBlaak.nl
Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Detailhandel
Artikel product(en) of dienst(en) door PAUL BLAAK ADVIES te koop aangeboden op haar website 
Klant iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon, die tot PAUL BLAAK ADVIES in een contractuele relatie staat uit hoofde van een overeenkomst van koop op afstand of een andersoortige overeenkomst, met inbegrip van degene in wiens opdracht of voor wiens rekening artikelen worden geleverd. 
Schriftelijk per e-mail, per fax of per brief
Persoonsgegevens de door de klant verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon of firma herleidbaar zijn, waaronder naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1- Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met PAUL BLAAK ADVIES. Algemene voorwaarden van de klant of van een derde worden uitdrukkelijk uitgesloten. 
2.2- De klant aanvaardt uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden door het mondeling danwel schriftelijke accepteren van een aanbieding dan wel door het doen van een bestelling bij PAUL BLAAK ADVIES. 
2.3- PAUL BLAAK ADVIES kan bij schriftelijke overeenkomst van bepalingen van de Algemene Voorwaarden afwijken. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven onverkort van kracht. Indien bepalingen botsen, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.

Artikel 3: Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1- Alle aanbiedingen van PAUL BLAAK ADVIES zijn vrijblijvend en gelden voor de duur van dertig dagen, tenzij uit de aard of inhoud van de aanbieding een andere termijn blijkt. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de klant bij de eventuele bestelling of aanvraag verstrekte gegevens van de juistheid waarvan PAUL BLAAK ADVIES mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures en nieuwsbrieven zijn onder voorbehoud en binden PAUL BLAAK ADVIES niet. 
3.2- Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie door PAUL BLAAK ADVIES van de schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling van de klant. 
3.3- PAUL BLAAK ADVIES is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of niet kan worden geleverd, deelt PAUL BLAAK ADVIES dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling gemotiveerd aan de Klant mede. 
3.4- PAUL BLAAK ADVIES en de klant erkennen dat door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet aan de geldigheid niets af. De administratie van PAUL BLAAK ADVIES dient als uitgangspunt van bewijs van de door de klant aan PAUL BLAAK ADVIES verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door PAUL BLAAK ADVIES verrichtte leveringen. 
3.5- De klant kan een overeenkomst slechts ontbinden op grond van de artikelen 6.3 en 7.1.

Artikel 4: Prijzen

4.1- De prijs voor een Artikel wordt vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele andere heffingen, tenzij anders is vermeld op de website. 
4.2- PAUL BLAAK ADVIES behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij een prijsstijging in de periode tussen de bestelling en de levering en/of bij een verkeerde prijsvermelding een prijs voor een artikel eenzijdig te wijzigen. De klant is dan gerechtigd om binnen tien dagen na mededeling daarvan kosteloos de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 5: Betaling

5.1- Betaling kan slechts geschieden op een van de betaalmethoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld. 
5.2- Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 10 werkdagen na factuurdatum en op de door PAUL BLAAK ADVIES in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta. 

Betaling dient te geschieden voor aflevering van de bestelde goederen.
5.3- De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever daarom ook zonder ingebrekestelling in verzuim. 
5.4- Bij niet-tijdige betaling is de klant vanaf de dag waarop de betaling aan PAUL BLAAK ADVIES uiterlijk diende plaats te vinden tot aan de dag der complete voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 1,5% per maand. Indien betaling pas plaatsvindt nadat PAUL BLAAK ADVIES de klant heeft aangemaand, is de klant tevens een bedrag van aan administratiekosten verschuldigd. Indien PAUL BLAAK ADVIES haar vordering ter incasso uitbesteedt, zijn tevens de buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan een bedrag van 15% van het verschuldigde bedrag, door de klant verschuldigd, onverminderd de bevoegdheid van PAUL BLAAK ADVIES om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten te vorderen. 
5.5- Betaling van een bedrag strekt eerst in mindering van de gemaakte kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
5.6- Ingeval van niet-tijdige betaling is PAUL BLAAK ADVIES bevoegd (verdere) levering van een Artikel op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen. 
5.7- Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van PAUL BLAAK ADVIES. 
5.8- Indien bij incasso van het te betalen bedrag onvoldoende saldo op de bank- of girorekening van de klant aanwezig blijkt te zijn dan wel door een andere reden het niet kan worden geïncasseerd, is PAUL BLAAK ADVIES gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een incasso aan de betreffende financiële instelling te plaatsen. Eventuele extra incassokosten worden aan de klant doorberekend. 
5.9- De wederpartij mag een schuld uit een overeenkomst niet met enige vordering op PAUL BLAAK ADVIES verrekenen. 
5.10- PAUL BLAAK ADVIES behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

Artikel 6: Levering

6.1- De levering geschiedt op de wijze als tussen partijen overeengekomen na bestelling. 
6.2- De door PAUL BLAAK ADVIES opgegeven levertijden gelden enkel binnen Nederland en zijn slechts indicatief. 
6.3- Indien levering langer dan dertig dagen gaat duren, zal PAUL BLAAK ADVIES de klant daar tijdig over informeren. In dat geval heeft de klant het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. 
6.4- Zodra het Artikel op het afleveradres aan de klant wordt afgeleverd, gaat het risico betreffende het Artikel over op de klant.
6.5- Indien de klant al betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die als gevolg van artikel 6.3 door de klant wordt ontbonden, zal PAUL BLAAK ADVIES het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen nadat zij de kennisgeving heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

Artikel 7: Reclames

7.1- De klant is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of het Artikel aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient de klant PAUL BLAAK ADVIES daarvan binnen vijf werkdagen na de vaststelling daarvan gemotiveerd hiervan op de hoogte te stellen. 
7.2- Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 
7.3- Retournering van het Artikel kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan PAUL BLAAK ADVIES. PAUL BLAAK ADVIES zendt de klant vervolgens een e-mailbericht met een formulier. De klant dient het formulier volledig in te vullen en samen met het Artikel retour te zenden. 
7.4- Indien is aangetoond dat het Artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft PAUL BLAAK ADVIES de keuze het betreffende Artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw Artikel dan wel het factuurbedrag daarvan te restitueren. 
7.5- PAUL BLAAK ADVIES behoudt het recht om een geretourneerd Artikel te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het Artikel al is geopend of gebruikt dan wel wanneer het is beschadigd, tenzij deze schade aan PAUL BLAAK ADVIES, de leverancier of de transporteur van het Artikel is toe te rekenen. PAUL BLAAK ADVIES zal de klant hierover schriftelijk informeren.

Artikel 8: Retourzending en terugbetaling

8.1- Retourzending is alleen mogelijk op grond van de artikelen 6.3 en 7.1. 
8.2- Indien de klant de overeenkomst ontbindt en het artikel al heeft ontvangen, dient de klant het artikel onmiddellijk, doch uiterlijk binnen zeven werkdagen na de ontbinding van de overeenkomst aan PAUL BLAAK ADVIES retour te zenden. 
8.3- In geval van ontbinding op grond van artikel 6.3 of 7.1 zijn de redelijke kosten van retourzending voor PAUL BLAAK ADVIES. In geval van ontbinding op grond van artikel 8.2, zijn de kosten van retourzending voor de klant. 
8.4- In geval van ontbinding op grond van artikel 6.3 wordt een retourzending slechts geaccepteerd, indien het artikel deugdelijk is verpakt, het artikel onbeschadigd is en de originele factuurbon is bijgevoegd. 
8.5- PAUL BLAAK ADVIES zal uiterlijk binnen vijftien dagen na ontvangst van het retour gezonden Artikel het door de klant betaalde bedrag retourneren, mits aan de in 8.4 gestelde voorwaarden is voldaan en onverminderd de overige aan PAUL BLAAK ADVIES toekomende rechten. Indien PAUL BLAAK ADVIES genoodzaakt wordt de kosten van retourzending te betalen, terwijl deze voor rekening van de klant dienen te komen, zal zij deze verrekenen met het terug te betalen bedrag.

Artikel 9: Garantie en aansprakelijkheid

9.1- Voor elk door PAUL BLAAK ADVIES geleverd artikel geldt louter de garantie die een producent van het artikel verstrekt. 
9.2- De inhoud van de website en van de overige uitingen van PAUL BLAAK ADVIES is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. PAUL BLAAK ADVIES kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor kennelijke fouten of onvolkomenheden. 
9.3- PAUL BLAAK ADVIES verwijst op haar website met links naar websites van derden, voor zover aanwezig. Deze links zijn louter informatief. PAUL BLAAK ADVIES is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt en waarvan gebruik gemaakt kan worden. 
9.4- De aansprakelijkheid van PAUL BLAAK ADVIES voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals door PAUL BLAAK ADVIES uitgegeven – die de wederpartij lijdt doordat PAUL BLAAK ADVIES (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten. 
9.5- artikel 9.4 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van PAUL BLAAK ADVIES of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma’s en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald. 
9.6- Onder de in artikel 9.4 genoemde informatie wordt in elk geval mede (maar bepaald niet uitsluitend) verstaan de inhoud van advertenties en/of aan natuurlijke of rechtspersonen wettelijk voorgeschreven publicaties, voor zover die door (een) ander(en) dan PAUL BLAAK ADVIES zijn samengesteld. 
9.7- Een eventuele aansprakelijkheid van PAUL BLAAK ADVIES en van de personen, voor wie PAUL BLAAK ADVIES verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 10: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1- Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door PAUL BLAAK ADVIES uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij PAUL BLAAK ADVIES. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door PAUL BLAAK ADVIES of bij wet toegestaan, mag niets uit de door PAUL BLAAK ADVIES uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens PAUL BLAAK ADVIES wegens schade ontstaan door de schending van zijn verplichtingen, is afnemer/abonnee verplicht van diegene aan wie hij al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook door PAUL BLAAK ADVIES uitgegeven werken ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen. 
10.2- Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1- Het eigendom van een artikel gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de klant over, nadat de klant al hetgeen de klant ter zake van enige overeenkomst met PAUL BLAAK ADVIES verschuldigd is, volledig heeft voldaan, daaronder tevens begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen. 
11.2- De klant mag een artikel, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 12: Overmacht

12.1- Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft PAUL BLAAK ADVIES in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zonder dat PAUL BLAAK ADVIES gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
12.2- Onder overmacht van PAUL BLAAK ADVIES wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

Artikel 13: Persoonsgegevens

13.1- PAUL BLAAK ADVIES gebruikt de persoonsgegevens van de klant voor de acceptatie en uitvoering van de overeenkomst van koop op afstand en voor relatiebeheer. PAUL BLAAK ADVIES neemt daarbij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. 
13.2- De door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van PAUL BLAAK ADVIES. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de wederpartij zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe activiteiten van PAUL BLAAK ADVIES.

Artikel 14: Verjaring/verval

14.1- Alle rechtsvorderingen tegen PAUL BLAAK ADVIES, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 15: Slotbepalingen

15.1- Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft geen effect op het bindend zijn van de overige bepalingen. 
15.2- Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met PAUL BLAAK ADVIES in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door PAUL BLAAK ADVIES vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
15.3- Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
15.4- Alle uit een Overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 
15.5- Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door PAUL BLAAK ADVIES worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing. Wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt kenbaar gemaakt op onze website. 
15.6- PAUL BLAAK ADVIES erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Veendam, januari 2020